Jdi na obsah Jdi na menu
 


PhDr. Július Suja-Žiak, emeritný plukovník. Curriculum vitae - slovensky. ŠTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS*: - Július sa narodil ako najmladšie piate dieťa Františka Suja-Žiaka /1890-1976/ a Emílie, rod. Vilhanovej /1894-1938/, v r. 1935 v Poltári. Po bankrote otca počas 1. svetovej krízy v 30.rokoch mu onemocnela matka na zápal pľúc a v r. 1938 chorobe aj podľahla. Jeho ako polovičnú sirotu od tej doby vychovával matkin brat Štefan Vilhan v Hriňovej. - Po 2. svet. vojne sa o jeho výchovu postarali aj dve mladšie otcove sestry /Júlia v Poltári a Elena v Lučenci/, no i jeho staršie sestry; Mária v Moste v severných Čechách a Emília vo Fiľakove. U nich sa mu zároveň dostalo aj základného vzdelania. - Potom absolvoval Školu dôstojníckeho dorastu /ŠDD/ v Rožňave a v Ružomberku. Tu, v tomto meste na Liptove, r.1954 aj zmaturoval. - V rokoch 1954 začal študovať Delostrelecko-technické účilište /DTU/ v Martine a po jeho ukončení roku 1957 sa stal dôstojníkom čs. armády s hodnosťou: technik poručík ručných a deleostreleckých zbraní. - V r. 1957 ako poručík bol odvelení k vojenskému útvaru do Kostelca nad Orlicí, kde zotrval dva roky. V r.1958 sa oženil s Máriou, rod. Kosovou, s ktorou má dve deti, dcéru Janu a syna Miroslava. Na základe jeho žiadosti z r.1959 ho prevelili na Slovensko k železničnému vojsku do Dol. Kubína, kde tri roky vykonával funkciu: Náčelníka delostreleckej výzbroje /NDV/ voj. útvaru. - V r.1960 pri V2VO v Trenčíne absolvoval Vševojskový pyrotechnický kurz a stal sa hlavným pyrotechnikom Oravy, keď sa tu zároveň podieľal aj na ničení nevybuchnutej munície z čias 2. svet. vojny. Okrem toho vykonával i pyrotech. činnosť pri zemných prácach počas výstavby železničnej prípojky Východoslov. železiarní v Košiciach. - V 60. rokoch mu bol dvakrát ponúknutý vstup do KSČ, on to ale zakaždým odmietol. - V r. 1962 bol poverený vykonávať veliteľsko-vychovnú činnosť u poslucháčov školskej jednotky vo Vyššom delostreleckom účilišti /VDU/ Martin. Neskôr sa tu stal veliteľom veliteľskej roty VDU. - V r. 1961-67 diaľkovým štúdiom absolvoval FF UK v Bratislave, a to pedagogickú špecializáciu: filozofia a história. - V r. 1967 zažiadal do zálohy, lebo v armáde pociťoval ako nečlen komunistickej strany diskrimináciu. - V jeseni r. 1967 bol konkurzným konaním prijatý na PdF UK do Trnavy ako odborný asistent. Po polroku sa stal vedúcim sekcie filozofie a logiky PdF UK. - V máji 1968 bol prijatý na Univerzitu Karlovu do Prahy k externému štúdiu vedeckej ašpirantúry: "Filozofické problémy kybernetiky." - Tri dni po vstupe vojsk VZ do ČSSR, na protest okupácie vstúpil do Dubčekovej KS, čo písomne uviedol aj do prihlášky, že tak sa rozhodol "na protest vstupu vojsk VZ na naše územie." - V roku 1970 ho preložili na LF UK do Martina, a tu v rámci normalizácie ho z Dubčekovej strany vyhodili. Zároveň musel odísť aj zo zamestanania LF UK. Ďalej pracoval už ako brigádnik: kurič, strojník, šofér, projektant, ekonóm, až napokon v r. 1985 mu okresní funkcionári povolili nastúpiť do zamestnania v meste jeho trvalého bydliska. - Po rigoróznych skúškach z pedagog. špecializácie "filozofia", obhájil titul "PhDr." - Keď ukončil ašpirant. minimum a napísal prácu, požiadal o obhajobu kandidáta vied /"CSc."/ Kraj. výbor KSS v Ban. Bystrici jeho žiadosť ale zamietol s tým, že k obhajobe nemôže byť v dôsledku jeho "antimarxistických postojov v minulosti a v súčasnosti" pripustený.1/ - V roku 1990 bol mimusúdne rehabilitovaný, a tak mu bolo umožnené nastúpiť do Vojenskej akadémie ako pedagóg. Prihlásil sa do VA Lipt. Mikuláš na katedru SV. - Od r. 1996 je na výsluhovom dôchodku, kde sa výlučne venuje už iba publikačnej činnosti v Zborníkoch v rámci Spoločnosti dejín vied fyziky a techniky pri SAV a v SNN. Ako pedagóg vo výslužbe sa rozhodol, že bude na voľne prístupných internetových webových stránkach uverejňovať pre študentov VŠ teoretické práce a úvahy z filozofie, dejín a politológie. STÁŽE, KURZY: - Vševojskový pyrotechnický kurz pri V2VO Trenčín (1960); - Ústredná škola pre rozhodcov v športovej streľbe,/brokové a guľové disciplíny/ Praha (1964); - Vojenská akadémia AZ Brno - preškolenie na funkciu náčelníka štábu delostreleckého pluku (1972); - IPK (Inštitút "povýšenia" kvalifikácie) učiteľov VŠ, "Filozofia techniky" na Lomonosovej univerzite v Moskve, (1973-74) a tu napísal aj kandidátsku prácu. - Postgraduálny kurz z biofyziky,/1985-6/ druhý rok pre nemoc nedokončený. ČLENSTVO VO VEDECKÝCH A SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIACH: - Člen Slov. filozofického združenia SAV od r. 1968; - Člen odb. skupiny dejín fyziky a techniky pri SAV (1990- 2007); - Člen MO MS od r. 1998; - V r.1989-90 predseda OZ Verejnosť proti násiliu v podniku ZŤS IDOP; - Člen Združ. voj. obrody /ZVO/ Slovenska a jej Ústrednej rady, od r. 1993 predseda ZVO regiónov Liptov-Orava(1990-1996); - Člen Klubu VD od r. 2008; - Člen Slovensko-ruskej spoločnosti od r. 2010. PRAX - V ARMÁDE: - Náčelník delostreleckých skladov voj. del. brigády v Kostelci nad Orlicí(1957); - Starší technik pozemnej výzbroje delostrel. brigády v Kostelci nad Orlicí (1958-59); - Náčelník vyzbrojovania vojenského železnič. útvaru v Dolnom Kubíne (1959-1962); - Veliteľ školskej čaty VDU v Martine(1962-66); - Veliteľ Veliteľskej roty v Martine(1966-67); - Náčelník učebnej skupiny dejín, Voj.akadémia L. Mikuláš(1990-95). PRAX - V CIVILE: - Odborný asistent filozofie na PdF UK v Trnave (1967-68); - Vedúci sekcie filozofie a logiky, PdF UK Trnava (1968-70); - Vedúci sekcie filozofie na LF UK v Martine (1970-74); - Brigádnik /ako dôsledok normalizácie - kurič, strojník, šofér, projektant a ekonóm v. r. 1975-1989./ Roku 1990 mimosúdne rehabilitovaný a následne reaktivovaný do VA Liptovský Mikuláš, kde zotrval až do výsluh.dôchodku. CUDZIE JAZYKY: - Čeština, základné vzdelanie v r.1948-51; - Ruština, ašpirant. skúška v r. 1970; - Nemčina, ašpirant. skúška v r. 1970. OCENENIA: - Čestná plaketa Univerzity Karlovej Praha, za vedecko-odbornú činnosť študentov LF UK (1974); - Medaila FMO "Za službu vlasti" (1990); - Pamätná medaila 1. stupňa k 5. výročiu SR (1998). Poznámka: 1/ Originál odmietavého listu KV KSS v B.Bystrici k obhajobe CSc., je súčasťou jeho osobného archívu. * Životopisné údaje spracované na základe publikov. prameňov: l. Stručný biografický slovník vojakov z povolania a občianskych zamest.... /A-Ž/,vydalo: Združenie voj. obrody MO SR, Bratislava l994; 2. “Myšlienky a fakty.“ Aperiodikum slovenských prírodoved. a technikov, r. 9, č. l-4/2003; 3. Slovenské národné noviny č. 7/2000, roč. ll /l5/ z 28. 3. 2000; 4. “Z môjho života“- spomienky. Vlastné vydanie, MT r. 2001, /ISBN-80-968646-5-3/.