Jdi na obsah Jdi na menu
 


... a ďalšia publikač. činnosť

Na úvod sa mi žiada poznamenať, že za Husákovej normalizácie ma pozbavili viacerých ľudských práv; tak napr. mi bolo odňaté komunistickými funkcionármi volebné právo, nemohol som počas celej husákovskej éry vykonávať žiadne zamestnanie v okrese, kde som mal trvalé bydlisko. Preto som pracoval iba ako brigádnik, a to v okresoch B.Bystrica a Lipt. Mikuláš. Až od r. 1986 mi bolo na základe rozhodnutia okresných orgánov KSS povolené vrátiť sa k rodine a pracovať aj vo svojom okrese. Pritom boli stanovené prísne podmienky, že nikto z tzv. politicky nespoľahlivých, nemôže publikovať, či akokoľvek kriticky sa vyjadrovať a vystupovať, napr. voči spoločenským nešvárom, či už na miestnej úrovni voči straníckym funkcionárom, alebo o zaostávaní socializmu v ekonomickej oblasti za Západom. Aj preto nám všetkým perzekvovaným bolo stanovené, že na svojich pracoviskách môžeme vykonávať iba práce, kde by sme sa čo najmenej stýkali s ostatnými zamestnancami. Preto mňa v podniku ZŤS IDOP ustanovili iba na takú vedúcu funkciu, kde by mi nepodliehali žiadni podriadení pracovníci. Podmienky som prijal, tak ma aj ustanovili do funkcie: - vedúci ekonóm inžinierskych činností /IČ/. ĎALŠIA PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Z titulu tejto novej funkcie vedúceho ekonóma IČ a neskôr i ako vedúceho technického pracovníka, som mal na starosti okrem iných povinností aj propagáciu výrobného programu ZŤS IDOP, v rámci ktorého som pripravoval obsahovú náplň pre účasť na všetkých veľtrhoch a výstavných akciách so zameraním predaja investičných celkov /IC/, najmä z oblasti Automatizovaných výrobných systémov /AVS/. So zameraním na túto oblasť som napísal aj scenár k odbornému dokumentárnemu filmu: "Automatizovaný výrobný systém v ZŤS Prakovce." Bol to polhodinový dokument, ktorý pojednával o technológii špeciálnej automatizovanej výroby od počiatku, t. z., ako z roztaveného kovu prebiehá celý automatizovaný cyklus výroby, napríklad článkového pásu na ozubené kolesa tanku či bloku motora a jeho montáž, až do podoby finálneho výrobku atp. Natočili ho pod mojím technickým vedením filmové ateliéry Barrandov Praha. Určený bol síce pre konnkrétneho zahraničného zákazníka, no premietal sa aj na viacerých výstavných veľtrhoch doma i v zahraničí. Popri týchto svojich funkčných povinnostiach sa mi v periodickej tlači predsa len podarilo, i keď iba sporadicky, publikovať aj niekoľko článkov, ako napríklad v týždenníku SMER či Techn. noviny, - O automatizovaných výrobných systémoch v strojárstve a robototechológiach. Tak napríklad som z tejto oblasti napísal a publikoval: Robot namiesto montážnikov, O automatizácii projektovania, Chcú len kvalitu a pod. Po mimusúdnej rehabilitácii r. 1990 a následnej reaktivácii do Voj. akadémie, som vo vojen.týždenníku Obrana a v SNN publikoval články o vlastenectve a fejtóny; v dennej tlači zas - o pamätných udalostiach a kritické články, predovšetkým na populistických politikov. Publikovať som ale začal ešte na PdF-UK v Trnave, keď mi v r. l970 v Zborníku fakulty vyšla prvá práca: K niektorým problémom kybernetiky. A v tejto činnosti som pokračoval aj v dobe pôsobenia na LF UK, t. z. po r. 1970, keď spolu s prof. Jurajom Korpášom, DrSc., sme publikovali dve štúdie v čs. vedeckých zborníkoch: "Podstata a jav v medicíne", a "K niektorým problémom kauzality v medicíne". Okrem toho z ruštiny som pre potrebu študentov LF UK preložil Zborník: Vedecko-technická revolúcia, spoločnosť a medicína, /77 s./ Boli to odborné filozoficko-medicínske štúdie z vedeckej konferencie Lomonosovej univerzity v Moskve r. 1973, kde som vtedy zároveň písal aj svoju kandidátsku prácu. V súčasnosti sa orientujem už iba na písanie článkov na webové stránky so zameraním na filozofiu, dejiny a z časti i politológiu, a to zväčša pre študentov VŠ, najmä však ozbrojených zložiek, ako je napríklad Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Lipt. Mikuláši, keďže som tu pôsobil a vedel som, že nezávadnej filozofickej literatúry je na škole po roku 1989 nedostatok. Preto som sa rozhodol po odchode do výslužby, že ako dôchodca dodatočne vypracujem niektoré okruhy tém z oblasti dejín filozofie, ale aj z ďalších filozofických disciplín, no i z histórie a politológie. Na túto skutočnosť som upozornil i rektora vojenskej akadémie a požiadal som ho, aby prípadne zabespečil u poslucháčov možnosť zoznámiť sa s týmito prácami, ktoré mám na webových stránkach, a tak by som aspoň čiastočne spomenutý deficit literatúry odstránil. Rektor akadémie toto moje rozhodnutie prijal kladne a jeho znenie tu zároveň aj v plnom znení citujem: "Vážený pán plukovník, nesmierne si Vážime vašu ponuku, ktorá určite charakterizuje ľudské a profesionálne hodnoty Vašej osobnosti. Zabezpečíme informáciu pre študentov AOS, aby sa mohli zoznámiť s Vašimi prácami a bohatými poznatkami. Dovoľte mi, aby som Vám zaželal veľa zdravia, energie a šťastia v ďalšom osobnom živote." S úctou, brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. rektor Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Lipt. Mikuláš. Július Suja-Žiak